تصویب آیین نامه رتبه بندی معلمان در هیات دولت

در آخرین خبر از رتبه بندی معلمان طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش هیات دولت آیین نامه رتبه بندی معلمان را تصویب نموده است.

به گزارش مدرسه پرس،در آخرین خبر از رتبه بندی معلمان، طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش هیات دولت آیین نامه رتبه بندی معلمان را تصویب نموده است. در سامانه ltms پنل مدیران، آمده است که هیات دولت آیین نامه رتبه بندی معلمان را تصویب نموده است.

نکته قابل توجه اینکه، در متن درج شده در سامانه حداکثر امتیاز مولفه‌ها با آیین نامه پیشنهادی مغایرت داشته و حتی با مجموع امتیاز همخوانی ندارد

هر چند در جدول اصلاح شده است.

از طرف دیگر آیین نامه مصوب با آنچه که پیشنهاد وزارت آپ بود، تفاوت دارد.

در آیین نامه مصوب هیات دولت، موارد سختگیرانه‌ای اضافه شده است، از جمله اینکه در رتبه آموزشیار معلم، باز هم در امتیاز مورد نیاز برای هر مولفه، کلمه حداقل آمده است (پیشنهاد آموزش و پرورش کلمه “تا” قبل از امتیاز مورد نیاز برای هر مولفه بود)

در مولفه تجربه، باز هم سقف امتیازات مورد نیاز برای رتبه‌ها را افزایش داده اند ..
(از ۲۰،۶۰، ۸۰، ۱۱۰ و ۱۳۰ به ۲۰، ۱۰۰، ۱۲۰،۱۴۰ و ۱۷۰ افزایش یافته است)

آیین نامه رتبه بندی معلمان در هیات دولت تصویب شد+ جزئیات آیین نامه رتبه بندی معلمان

آیین نامه رتبه بندی معلمان در هیات دولت تصویب شد+ جزئیات آیین نامه رتبه بندی معلمان